• جمعيت
 •  

                      جمعيت کل شهرستان
                        جمعيت نقاط شهري               جمعيت نقاط روستايي                    غير ساکن
  مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد               زن      مرد و زن     مرد        زن    مرد و زن     مرد     زن  
  288685   
  145199 143486 188160 94562 93598 100446 50593 49853        79
        44
       35