• معرفي بخشداران
 •  

  معرفي بخشداران شهرستان ملاير

  نام

  نام خانوادگي

  سمت

  محل خدمت

  تاريخ شروع به خدمت

  عکس

  حسين

  فارسي

  بخشدار

  بخش مرکزي

   

   

  علي

   

  ترابي

  بخشدار

  بخش جوکار

   

  مصطفي

  عبدالملکي

  بخشدار

  بخش سامن

   

  حميد

  اميدي

  بخشدار

  بخش زند