• معرفي بخشداران
 •  

  معرفي بخشداران شهرستان ملاير

  نام

  نام خانوادگي

  سمت

  محل خدمت

  تاريخ شروع به خدمت

  عکس

   

  فيروز

   

  ملکي

  سرپرست بخشداري

  بخش مرکزي

   

   


  محمد رضا

  احمدي

  سرپرست بخشداري

  بخش جوکار

   

   

   

  محمد

   

  زنگنه

   بخشدار

  بخش سامن

   

   


   

  محمد

   

  فارسي

  بخشدار

  بخش زند