• اسامي نمايندگان شهرستان
 • اسامي داوطلبين حوزه انتخابيه شهرستان ملاير
  نوبت انتخابات
  اسامي نامزد هاي نهايي
  منتخب مرحله اول
  منتخب مرحله دوم
  نام
  نام خانوادگي
  اولين دوره
  مرتضي
  کتيرائي
  *
   
  اولين دوره
  اسماعيل
  معزي
  *
   
  دومين دوره
  محمد صالح
  احمدوند
   
  *
  دومين دوره
  مهدي
  شاملومحمودي
   
  *
  سومين دوره
  عبداله
  نوروزي ميشني
  *
   
  سومين دوره
  سيد کاظم
  ميرولد
  *
   
  چهارمين دوره
  عبداله
  نوروزي ميشني
  *
   
  چهارمين دوره
  سيد کاظم
  ميرولد
  *
   
  پنجمين دوره ميان دوره اي
  الهه
  راستگو
  *
   
  پنجمين دوره ميان دوره اي
  حسن رضا
  زماني فر
  *
   
  ششمين دوره
  محمد
  کاظمي
  *
   
  ششمين دوره
  بيژن
  شهبازخاني
  *
   
  هفتمين دوره
  بيژن
  شهبازخاني
  *
   
  هفتمين دوره
  حسن
  زماني فر
  *
   
  هشتمين دوره
  امين حسين
  رحيمي
  *
   
  هشتمين دوره
  حسن
  ونايي
   
  *
  نهمين دوره
  علي نعمت
  چهاردولي
  *
   
  نهمين دوره
  احمد
  آريايي نژاد
   
  *
  دهمين دوره محمد کاظمي *  
  دهمين دوره
  احد
  آزاديخواه
    *